Общи условия (BG)

Изтегляне на условията: изтегляне като PDF (61 KB)

 

Общи условия – Сухопътни транспорти на товари

 

1. Тези общи условия са съставна част на всички заявки за транспорт от страна на кво_логис към превозвачи/подизпълнители (наричани по-долу превозвач) и се считат за договорени между страните с приемането за изпълнение на заявката за транспорт.

  • a) Настоящите общи условия са задължителни и без изрично потвърждение от насрещната страна и имат силата на договор и в случаите когато превозвача се позовава на други условия, различни от тези или има възражения по тях, или ги обяви за нищожни. Съответни насрещни условия на превозвача могат да придобият правна сила само след изрично писмено потвърждение от страна на кво_логис.
  • b) Договорът за транспорт влиза в сила в момента на съобщаване на регистрационните номера на транспортното средство, което ще извърши транспорта. В този момент превозвачът се задължава да извърши договора за превоз и носи неограничена отговорност за всички последствия при неспазване на задълженията си.
  • c) Съобщавайки регистрационните номера на транспортното средство превозвачът декларира, че е прочел настоящите общи условия, разбрал е тяхното съдържание и ги приема безрезервно. Промяната на регистрационните номера на транспортното средство не променя валидноста и действието на настоящия договор.

2. Вие отговаряте към нас като пръв превозвач. Ангажираните от вас подизпълнители са ваши превозвачи и подлежат изключително на вашата отговорност.

  • a) Вие сте задължен преди началото на всеки транспорт да ни изпратите Вашата валидна транспортна застраховка, респ. потвърждение от застрахователя, както и удостоверение за редовно платена застрахователна премия. В случай, че не разполагате с такава сте длъжен преди началото на всеки транспорт да ни уведомите за това, за да можем ние да Ви застраховаме за Ваша сметка. Ако не спазите тази договореност отговаряте в неограничен размер, съгласно общите законови нормативи.
  • b) Вие сте задължен да диспонирате превозното средство по начин гарантиращ законосъобразното спазване на работното време, времето за управление и почивка на превозния персонал.
  • c) В случай, че не извършвате транспорта със собствено превозно средство, вие се задължавате да не ангажирате като подизпълнител други посредници или спедитори, а директно само надеждни и сериозни договорни превозвачи. Вие сте гарант за това, че същия ще извърши транспорта със собствен автомобил и че няма да ангажира един или повече подизпълнители и няма да претовари стоката.
  • d) Вие ни гарантирате, че всички транспортни и технически средства, помощни, предупредителни, предпазни и укрепителни материали, съоръжения и оборудване, контролни и протоколиращи уреди, използвани в извършването договорения транспорт са в безупречно техническо състояние и отговарят на изискванията в държавите на преминаване.
  • e) Вие ни гарантирате, че в срок от 2 седмици от приключването на транспорта ще върнете на кво_логис или на посочен от кво_логис спедитор, сменените помощни средства (европалети, гитербокси и т.н.) и ще ни представите надлежно писмено потвърждение от получателя за това. В случай, че не върнете тези помощни средства, както и след изтичане но гореупоменатия срок, ние ще задължим Вашата сметка с € 100,-за гитербокс и € 20,- за европалет.
  • f) Вие ни гарантирате, че разполагате с всички разрешителни и лицензи, необходими за извършването на транспорта. При транспортирането на опасни товари Вашите водачи на превозни средства са обучени и притежават лиценз съгласно закона, и транспортните средства са снабдени с необходимия за съответния транспорт пъленкомплект основни и индивидуални средства за защита с валиден срок на годност съгласно Конвенцията ADR.
  • g) Законодателят забранява както назначаването на работа на шофьори без разрешение за престой и право на работа, така и ангажирането подизпълнители без лиценз. В противен случай се налагат много големи глоби. При всеки транспорт в превозното средство трябва да са налични следните документи и удостоверения: Евролиценз, товарителници, лифершайни, застрахователна полица, социална осигуровка и лична карта /задграничен паспорт/ на шофьора – право на работа за шофьори от трети страни. При нарушение на закона отговорноста на спедитора и превозвача е солидарна. Превозвачът отговаря неограничено и пред кво_логис и се отказва от претенции към кво_логис.
  • h) Вашите шофьори трябва задължително да са инструктирани от Вас при напускане на камиона да го заключват и осигуряват срещу кражба съгласно изисванията на застрахователите. Вие сте длъжни да знаете изискванията и в отделните държави.
  • i) Превозвачът отговаря за сигурноста на товара по време на целия транспорт и е задължен да контролира и доукрепва товара съгласно нормите за безопасност.
  • j) Превозвачът отговаря за правилното подреждане на товара при натоварване, с цел недопускане на осово претоварване.
  • k) Не е разрешено камиони с товар да се паркират или оставят без надзор на неохраняеми паркинги.
  • l) При ПТП, кражба, щети от всеки вид, разлики в количество при товарене, невъзможност за доставка, респ. закъснение на доставката и т.п., вие сте длъжни незабавно да ни уведомите по телефона, а след това и в писмен вид.
  • m) При ПТП, пожар или кражба трябва да уведомите и местните ограни на полицията.
  • n) Ako в получената заявка за транспорт няма изрично писмено разрешение за претоварване на стоката или за дотоварване на друг товар, такова се счита за забранено. При неспазване на това условие навлото ще бъде съответно намалено.

3. Съгласно чл.8 от Конвенцията CMR превозвачът е задължен при приемането на товара да провери правилността на вписаните в товарителницата данни относно броя на колетите, както за видимото външно състояние на стоката и нейната опаковка. Ако не разполага със средства за проверка състоянието на товара, превозвачът вписва в товарителницата забележки, които трябва да обоснове.

4. Компенсации за престои ще бъдат признавани от нас само на основание предварително писмено споразумение. Предявена претенция за компенсиране на престои няма силата на споразумение. Компенсации за престои се изплащат само за работни дни (понеделник-петък). За съботни, неделни и празнични дни не се изплащат компенсации.

  • a) В случай, че не спазите термина за натоварване, ние имаме правото за Ваша сметка да подадем за натоварване друг автомобил.
  • b) Ако превозвачът развали или сторнира вече влязъл в сила договор за транспорт, кво_логис има право да наложи глоба в размер до 50% на договорената нетна цена.

5. Безрезервната защита на интересите на клиента и спазването на търговския неутралитет са неотменима част от всяка заявка за транспорт. На превозвача се забранява да влиза в пряк или опосредстван контакт с клиента или с изпращача, респ. получателя на стоката с цел сключване на бъдещи търговски или транспортно- спедиционни договори и сътрудничество. Забраната влиза в сила от момента на приемане на заявката и е валидна 1 година след приключването на транспорта. Ако превозвачът наруши това условие на договора и влезе в пряк или опосредстван контакт с клиента или с изпращача, респ. получателя на стоката кво_логис има право да иска обезщетение в размер до 100.000,00 лева за пропуснати ползи.

6. Фактури за дължимо навло ще бъдат приемани за осчетоводяване само в комплект с надлежно приключена, чиста и без забележки и резерви за липси, повреди и т.н. щети по товара, товарителница (CMR) и придружаващ опис на стоката.

7. Всички транспорти са подчинени и се извършват в съответствие с Конвенцията относно договора за международен превоз на стоки по шосе (CMR), актуално издание.

8. При всяко нарушение на договора превозвачът носи отговорност в неограничен размер съгласно общите законови разпоредби.

9. Всички спорове, породени от този договор или отнасящи се до него, включително споровете породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, както и споровете за попълване на празноти в договора или приспособяването му към нововъзникнали обстоятелства, ще бъдат разрешавани от Търговския Арбитражен съд при Националната юридическа фондация, гр. София, Република България, съобразно с неговия Правилник за дела, основани на арбитражни споразумения. Всички спорове породени от този договор ще бъдат отнасяни за разрешаване към Търговския Арбитражен съд на Националната юридическа комисия.

10. Валидността на това споразумение остава непокътната до договарянето на изменение. За да имат правна сила евентуални изменения трябва да бъдат в писмена форма и могат да засягат само отделни точки, но не и цялостното съдържание на настоящите общи условия.

 

UA-25787150-1